Klinikai Központ

Debreceni Egyetem

Kiadványaink

90 ÉVES A DEBRECENI ORVOSKÉPZÉS

90 ÉVES A DEBRECENI ORVOSKÉPZÉS

ár: 2500 Ft
Debreceni Orvostudományi Egyetem 1998 októberében ünnepelte az Orvostudományi Kar fennállásának 80. évfordulóját. Az évforduló alkalmából jelent meg prof. dr. Bot György és dr. Kapusz Nándor szerkesztésében a NYOLCVANÉVES A DEBRECENI ORVOSKÉPZÉS CÍMŰ kötet, amelynek átdolgozott és bővített kiadását tartja most kezében az Olvasó.
Az elmúlt évtizedben bekövetkezett beruházások, szervezeti átalakulások és az integrált Debreceni Egyetem megalakulása ösztönzött bennünket arra, hogy folytatva a hagyományokat, jelentessük meg immár harmadik kiadását megérő kötetünket, hiszen idézve Winston Churchill angol miniszterelnök gondolatát: „minél mélyebbre tekintesz a múltba, annál jobban látod a jövőt". E gondolat jegyében született meg a KILENCVENÉVES A DEBRECENI ORVOSKÉPZÉS Című emlékkötet, amely egységbe foglalja a centrumot alkotó öt kar múltjának és jelenének történéseit.
Az elmúlt tíz év történéseit és változásait figyelembe véve örömmel állapíthatjuk meg, hogy a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum mind infrastruktúrájában, mind személyi összetételében jelentősen előrelépett hazai és nemzetközileg is elismert oktató-, kutató- és gyógyítóintézményként.
Remélem, hogy az Orvos- és Egészségtudományi Centrum dolgozóin és hallgatóin kívül ezekre az eredményekre büszkén tekintenek korábbi munkatársaink és hallgatóink is, és az itt töltött évek, tapasztalatok elősegítik őket abban, hogy szorosan kötődve a korábbi alma materhez, támogassák annak további fejlődését.
Köszönet illeti dr. Kapusz Nándor főtanácsos urat, aki a kötetszerkesztésének koordinálásával segítette a könyv megjelenését, valamint dr. Kertai Pál professzor urat, aki szakmai útmutatásával, észrevételeivel sokat segített abban, hogy a könyv jelenlegi formájában elkészüljön.
Ezekkel a gondolatokkal és köszönetnyilvánítással bocsátom útjára e kötetet, ajánlva mindazon érdeklődőknek, akik örömmel lapozzák majd kiadványunkat, megismerve az Orvos- és Egészségtudományi Centrum és jogelődjéne történetét, eseményeit.

Debrecen, 2008. augusztus    Dr. Paragh György
centrumelnök DE OEC
Dr. Jeney Endre

Dr. Jeney Endre

ár: 896 Ft
Dr. Huzella Tivadar

Dr. Huzella Tivadar

ár: 400 Ft
 
Dr. Fornet Béla élete és munkássága

Dr. Fornet Béla élete és munkássága

ár: 300 Ft
Dr. Endes Pongrác

Dr. Endes Pongrác

ár: 1008 Ft
Dr. Bókay Zoltán

Dr. Bókay Zoltán

ár: 5000 Ft
 
Dr. Benedek László

Dr. Benedek László

ár: 780 Ft
Dr. Árvay Sándor és a XX. század

Dr. Árvay Sándor és a XX. század

ár: 1500 Ft
Az I.sz. Sebészeti Klinika története

Az I.sz. Sebészeti Klinika története

ár: 2290 Ft
Késői elégtételnek tett eleget Dr. Balázs György nyd. egyetemi tanár, amikor a Debreceni Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika történetének és Dr. Hüttl Tivadar klinikaalapító, iskolateremtő sebészprofesszor munkájának ismertetésére vállalkozott. Debrecen múltja jelentős a magyar sebészetben. A Református Kollégium professzorai nagyrészt hozzájárultak ahhoz, hogy a sebészet megannyi akadály ellenére is megmaradt az élenjáró tudományok között. Talán helyénvaló úgy fogalmazni, hogy az újra a jobbra, a minőségibbre való törekvés végig nyomon követhető a borbély chirurgusoktól egészen napjainkig.
Mi az, amit az Olvasó a klinika történetéből és az időrendi sorrendben hat igazgató önéletrajzából és munkásságából megismerhet? Mindenekelőtt azt, hogy meghatározó személyiség volt az első igazgató, Hüttl Tivadar. Alapos elméleti felkészültséggel és nemzetközi tapasztalattal rövid idő alatt Magyarország egyik vezető intézetévé tette a Sebészeti klinikát. A harmincas években sok tanulnivágyó fiatal külföldi sebész kereste fel az intézetet az USA-ból, Ausztráliából, Indonéziából és Afrikából.
A sebészeten belül megindult specializálódást Hüttl professzor időben észrevette és tudatosan küldte a klinika tagjait külföldi klinikákra, hogy a saját intézetén belül biztosítsa az új szakmák meghonosítását. Így a klinikán urológiai, stomatológiai, fül-orr-gégészeti, ortopédiai és traumatológiai osztályokat szervezett, amelyekből később önálló klinikák lettek. Már nagyon korán foglalkozott az idegsebészettel, együttműködve az Idegklinika professzoraival, Benedek Lászlóval és Sántha Kálmánnal.
A fentiek ismeretében érthető, hogy a Hüttl tanítványok közül a klinika fennállása óta több mint 100-an osztályvezetői főorvosi, 18-an egyetemi tanári megbízást kaptak. Ez utóbbiak közül 16-ot tanszékvezető egyetemi tanárrá neveztek ki az ország különböző egyetemein.
Megtiszteltetés számomra, hogy előszót írhattam egy nagymúltú sebészeti klinika történetét és első igazgatójának Dr. Hüttl Tivadar sebészprofesszornak munkáját részletesen ismertető kötethez. Ezúton is köszönöm Dr. Balázs György nyd. egyetemi tanár munkáját. Hiányt pótló mű született, amely betekintést nyújt a közel 100 éves klinika oktató, nevelő, gyógyító és tudományos munkájába, illetve az ott felnőtt sebésznemzedék méltán elismert teljesítményébe.
Debrecen, 2012. május

Dr. Paragh György
egyetemi tanár, Centrumelnök
A DEOEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének története

A DEOEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének története

ár: 4000 Ft
Mint szerető apa kedves gyermekét, ajánlom Önnek ezt a könyvet. Nekünk, akik az Intézet falai között éljük életünk nagy részét a szivünkből egy darab a Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete. Ahogy NagyLászló a szerelmet „viszi át fogai közt tartva      a túlsó partra", úgy próbáljuk mi is Intézetünk hagyományait, elődeink szellemiségét óvva-féltve megőrizni és átadni utódainknak. Földes István Professzor Úr, aki az Intézet 87 éves történetéből 64 évnek a tanúja és aktív szereplője, könyve ezt a nemes célt szolgálja. Ennek a viszonylag rövid összefoglalónak elsősorban nem az a célja, hogy a Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének történetét, az 1921-ben való alapítástól napjainkig történészi pontossággal leírja, hanem inkább az, hogy az Intézet eddigi igazgatóinak működése köré rendezett formában bemutassa az Intézetünk vitathatatlan szellemi értékeit. Szeretném, ha a könyv olvasása közben és után, elgondolkodva a múlt emlékein, Ön is úgy gondolná, mint ahogyan mi: az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet múltbéli és jelenlegi munkatársainak leghőbb vágya és törekvése mindig az volt és jelenleg is az, hogy ápolják a Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeket, „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat" példáját.
Kívánok Önnek nagyon kellemes perceket a könyv olvasása során.

Dr. Antal Miklós
egyetemi tanár
akit az a megtiszteltetés ért, hogy
az Anatómiai, Szövettani- és Fejlődéstani
Intézet igazgatója
TALÁLKOZÁSOK A DEOEC EMERITUS NYUGDÍJAS TANÁRAIVAL

TALÁLKOZÁSOK A DEOEC EMERITUS NYUGDÍJAS TANÁRAIVAL

ár: 8635 Ft

A DOTE-n és a DEOEC-ben évek óta folyik hagyományápolási tevékenység (Szoborpark, ahol összesen tizenegy szobor örökíti meg hajdani neves profeszszoraink alakját; Orvostörténeti Gyűjtemény; számos egyetemi, intézeti kiadvány; A debreceni orvosképzés nagy alakjai c. kiadványsorozat immár a 30. kötetéhez közeledik; Kapusz Nándor, Petrovics Alica és Vásárhelyi Ferencné Kilencvenéves d debreceni orvosképzés c. könyve (2008), valamint A 100 éves Debreceni Egyewm egyik fiatal centruma: a 12 éves, ötkarú Orvos- és Egészségtudományi Centrum (szerk.: Módis László és Fazekas-Bálint Ágnes, 2012) c. kötet áttekintést ad orz OEC létrejöttének körülményeiről, az azóta eltelt időszak történéseiről; kiváló volt professzorainkról elnevezett kitüntetések).
Pár éve néhányan (Dr. Kapusz Nándor főtanácsos, Dr. Szállási Árpád egyetemi magántanár és a kötet emeritus professzor szerkesztője) javasoltuk Paragh György centrumelnök úrnak, hogy szólaltassuk meg élő jeles emeritus és nyugdffils oktatóinkat egy jó érzékű, a DEOEC-et jól ismerő riporter (Tornyi Ferenc .szerkesztőriporter) mikrofonja előtt. A hangfelvételt és annak leírt szövegét nézze át, s a szükséges javítások után hagyja jóvá az interjúalany, majd adjuk át valamelyik rádióállomásnak. Kerüljön egy példány a Centrumelnöki Hivatalba is, s egy másik pedig hozzánk — Módis László és Fazekas-Bálint Ágnes szerkesztőkhöz. Az interjúk szövege elé minden esetben beszerkesztésre került egy, az interjúalany által készített szakmai életrajz és egy portréfelvétel. Így kb. 2 év alatt összeállt ez a 44 riportból álló kötet.
80 ÉVES A DEBRECENI ORVOSKÉPZÉS

80 ÉVES A DEBRECENI ORVOSKÉPZÉS

ár: 1035 Ft
Tíz évvel ezelőtt látott napvilágot dr. Bot György professzor szerkesztésében a Debreceni Orvostudományi Egyetem története és professzorainak életrajza 1918-1988 című kötet. Tíz év egy egyetem történetében nem nagy idő. Ha azonban az események, a személyi változások, a korunkra jellemző dinamikus fejlődés tükrében áttekintjük egyetemünk életében végbement történéseket és fejlődést, kitűnik, hogy 10 év alatt egy kötetnyi megörökítésre kívánkozó és arra érdemes esemény zajlott le intézményünk történetében. Szinte önként adódott az elhatározás, hogy örökítsük meg a DOTE fejlődéstörténetének újabb évtizedét. Az anyaggyűjtés és feldolgozás során örömmel és nem titkolható büszkeséggel állapítottuk meg, hogy mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben gazdagodva zárhatjuk le az újabb évtizedet, s immár az évszázadot is, remélve, hogy mindazok örömére, akik hallgatóként vagy munkatársként tanúi és részesei lehettek ennek a lendületes fejlődésnek. Örömünkre szolgál, hogy Bot György professzor személyében olyan elkötelezett krónikást sikerült a kötet második, bővített kiadásának szerkesztésére megnyerni, aki elhivatottságánál fogva képes a fejlődés ütemét követni, és jelentőségének megfelelően regisztrálni. Ajánlom ezen egyetemtörténeti munkát azoknak, akik valamilyen szálon kötődnek a Debreceni Orvostudományi Egyetemhez, s együtt-érzően tudnak örülni fejlődésének.
CETENÁRIUMI EMLÉKALBUM

CETENÁRIUMI EMLÉKALBUM

ár: 2375 Ft
Az 1912-ben alapított Debreceni Egyetem létrehozásában kiemelkedő szerepet vállaltak a város akkori vezetői, felismerve azt, hogy az egyetem a későbbiek során a város további életét és lehetőségeit jelentős mértékben meghatározza.