Klinikai Központ

Debreceni Egyetem

Házirend

A DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT ÁLTALÁNOS HÁZIRENDJE

A 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendeletben foglalt kötelezettség alapján, a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok rendelkezéseinek figyelembevételével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ általános házirendjét az alábbiak szerint szabályozom. Az egyes klinikákra vonatkozó részletes szabályokat az adott klinika házirendje tartalmazza.
 
I.       A klinika belső rendjével összefüggő előírások
 
1.       Általános napirend
 
Az ébresztő, tisztálkodás, betegek fürdetése, reggeli, a vizitek, a vizsgálatok, kezelések, az ebéd. a csendes pihenő, a vacsora, az esti vizit, a lámpaoltás, stb. időpontjáról az egyes klinikák házirendje rendelkezik.
 
2.       A Klinika belső rendje
 
2.1.    A betegek - a gyógyító ellátáson, gyógykezelésen túlmenően - csak a számukra rendelkezésre álló helyiségekben, helyeken tartózkodhatnak.
2.2.    A Klinika területén mindenki köteles a rend és a tisztaság megóvására.
2.3.    Az osztályra felvett betegek eltávozási, (ideiglenes eltávozási) szándékukat kötelesek közölni a kezelőorvossal, illetve az ügyelet vezetőjével, aki azt írásban köteles rögzíteni a kórlapon.
2.4.    A Klinikai Központ épületeiben tilos a dohányzás.
Dohányozni csak a Klinikai Központ területén kijelölt dohányzóhelyeken szabad.
Az egészség megőrzése és visszanyerése érdekében kérjük, hogy a klinikatelepen mellőzzék a dohányzást.
2.5.    A Klinikára szeszesitalt behozni és a Klinika területén szeszesitalt fogyasztani tilos!
2.6.    A kórtermekbe virágot higiénés okokból bevinni nem szabad.
2.7.    Elektromos hálózatra csatlakozó eszközöket (pl. TV, számítógép, játékgép, elektromos fogkefe, stb.) a betegek az adott klinika házirendjében foglaltak szerint használhatnak, ha az eszközök a higiénés ellátásukat illetve egyéb kényelmüket szolgálják.
2.8.    Az engedéllyel bevitt készülékek is csak a betegellátás rendjének és a betegek nyugalmának zavarása nélkül használhatóak. Rádió, okostelefon, stb. csak fülhallgatóval működtethető.
2.9.    Azon az osztályon, részlegen, ahol a mobiltelefonok használatát külön rendelkezés nem tiltja, a mobiltelefonok használatának akadálya nincs. A tiltó rendelkezést külön táblán szükséges közzétenni.
2.10.  Élelmiszer csak az osztályos orvos engedélyével hozható be és fogyasztható. Élelem kizárólag az arra kijelölt hűtőszekrényben névvel, kórterem számmal, valamint az elhelyezés dátumával jelölt csomagolásban tárolható.
2.11.  A betegek saját ruházatukat viselhetik (köntös, hálóing, papucs), személyes használati tárgyaikat (pl. tisztálkodási eszközök, evőeszközök, stb.) használhatják, kivéve, ha az ellátásuk érdekében a kezelőorvosuk másként rendelkezik.
2.12.  A beteg saját gyógyszerét csak a kezelőorvos tudtával és beleegyezésével hozhatja be és szedheti. A saját gyógyszer tárolásának és felhasználásának módjáról a kezelőorvos ad tájékoztatást.
 
 
 
 
 
II.      A kapcsolattartási jog gyakorlásával összefüggő szabályok
 
1.       Általános szabály
 
A kapcsolattartás joga csak a Klinikán meglévő feltételektől függően, a betegtársak jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva, az alábbi szabályok betartásával gyakorolható.
 
2.       A beteglátogatás ajánlott rendje
 
2.1.    Hétköznap:
16.00-18.00 óráig
          Vasárnap és ünnepnap:
          14.00-16.00 óráig
2.2.    A kulturált látogatás érdekében ajánlott, hogy egy betegnél egy időben legfeljebb két látogató tartózkodjon.
2.3.    Az Intenzív Terápiás Betegellátó Osztályon a látogatásra az osztály vezetője, illetve távollétében az ügyeletvezető esetenként ad engedélyt.
2.4.    A vajúdás és szülés alatt a kismama által megjelölt nagykorú személy mellette tartózkodhat.
2.5.    A 14 éven aluli látogatók számára a kórtermen kívüli (folyosó, hall) látogatás javasolt.
2.6.    20.00 órától - 08.00 óra közötti időpontban látogatás csak rendkívül indokolt esetben, az ügyeletvezető engedélyével lehetséges.
 
3.       A kapcsolattartás egyéb szabályai
 
3.1.    A betegek hozzátartozóikkal telefonon is tarthatnak kapcsolatot az adott klinika házirendjében megadott telefonkészülékeken.
3.2.    Amennyiben a beteg egyes személyeket a látogatásból ki kíván zárni, illetve megtiltja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják, akaratát az ápolási anamnézist felvevő osztályos ápolóval köteles közölni, aki a megnevezett személy(ek) nevét a betegdokumentációban feltünteti.
3.3.    A súlyos állapotú beteg - cselekvőképtelen súlyos állapotú beteg esetén az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 16. § (2) bekezdésében felsoroltak - megnevezheti azt a személyt, aki mellette tartózkodhat. Ezt a nyilatkozatot is az előző, 3.2. pontban meghatározott módon kell megtenni és rögzíteni
3.4.    Kiskorú beteg szülője, vagy törvényes képviselője, illetőleg a szülő vagy törvényes képviselője által megjelölt személy a betegellátás zavarása nélkül tartózkodhat a beteg mellett annak Klinikai kezelése idején.
3.5.    A beteget megillető szabad vallásgyakorlás és a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartás jogának érvényesülése érdekében a Klinikai Központban tartandó egyházi szertartások idejét, rendjét és helyét, valamint az egyházi személyek elérhetőségét a Klinikákon kifüggesztett tájékoztató tartalmazza.
 
 
 
 
 
 
III.      A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai
 
1.       A betegjogok gyakorlása
 
1.1.    A beteget a kezelőorvos köteles egyéniesített formában, teljes körűen tájékoztatni egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is. A beteg a tájékoztatás során kérdéseket tehet fel. A tájékoztatás tényét a beteg egészségügyi dokumentációjában fel kell tüntetni. A szóbeli tájékoztatás nem helyettesíthető az előre elkészített általános segédanyagok átadásával.
1.2.    Amennyiben a cselekvőképes beteg a tájékoztatásáról lemond, ezen akaratát a tájékoztatásra köteles kezelőorvos az egészségügyi dokumentációban az időpont megjelölésével köteles feltüntetni és a bejegyzést aláírásával ellátni.
1.3.    A Klinikán dolgozó egészségügyi alkalmazottak neve, beosztása a ruhájukon viselt kitűzőn kerül feltüntetésre.
1.4.    A beteg köteles bejelenteni a kezelőorvosának, ha a kezelését megszakítja és annak befejezése előtt el kívánja hagyni a Klinikát. A bejelentést annak időpontja rögzítésével a beteg egészségügyi dokumentációjában fel kell tüntetni a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevével és aláírásával.
1.5.    Az írásképtelen betegnek az önrendelkezési jogával kapcsolatos (a beavatkozás végzéséhez hozzájáruló nyilatkozat, annak visszavonása, stb.) szóban tett nyilatkozata csak két tanú együttes jelenlétében tehető meg. A szóban tett nyilatkozatot az orvosi dokumentációban fel kell tüntetni a tanúk megnevezésével, lakcímüknek és elérhetőségüknek a megjelölésével.
1.6.    Az egészségügyi dokumentáció megismerésének jogát a beteg az OSTRAT/1373/2008/OSTRAT iktatószámú utasításban foglaltak szerint gyakorolhatja.
1.7.    Ha a beteg megnevez olyan személyt, aki részére felvilágosítás adható a betegségéről, annak várható kimeneteléről, a fekvőbetegként történő elhelyezéséről, vagy ezen tájékoztatási körből bármely személyt kizár, az általa megnevezett személy nevét és elérhetőségét a beteg egészségügyi dokumentációjában a bejegyzést végző személy nevének és a bejegyzés időpontjának megjelölésével fel kell tüntetni.
 
2.       A betegjogok érvényesítése
 
2.1.    A beteg az egészségügyi ellátásával kapcsolatos orvosszakmai kérdésekben elsődlegesen a kezelőorvosánál, az ápolásával kapcsolatosan a klinikai vezető ápolónál, azok eredménytelensége esetén a Klinika igazgatójánál, tehet panaszt.
2.2.    A Klinikai hatáskörben nem orvosolt panasz esetén a Klinikai Központ orvos-szakmai igazgatójához, vagy főigazgatójához lehet fordulni.
2.3.    A betegek panaszait a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanapon belül ki kell vizsgálni, s annak eredményéről a panaszost értesíteni kell.
2.4.    A fentiekben szabályozott panaszjog nem érinti a betegnek azt a jogát, hogy a panasz kivizsgálása érdekében a betegjogi képviselőhöz, vagy más szervekhez, illetve a Klinikai Etikai Bizottsághoz forduljon.
2.5.    A beteg panaszát akár írásban, akár szóban is előadhatja.
 
IV.    A betegjogi képviselővel való kapcsolattartás rendje
 
A Debreceni Egyetem Klinikai Központban betegjogi képviselő tevékenykedik. A betegjogi képviselő ellátja a betegek Egészségügyi Törvényben meghatározott jogainak védelmét és segíti őket jogaik megismerésében, ill. érvényesítésében.
Fogadási ideje: kedd 8:00-11:00 óra, csütörtök 12:00-14:00 óra
Helye: KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika épületének I. emelete
Levelezési címe: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
 
V.      A betegek értékeinek megőrzése
 
A felvételre kerülő betegek ruházatának elhelyezése a kórteremben kialakított szekrényekben vagy az erre kijelölt helyen történik. Az értékek, készpénz és esetleges értékpapírok elhelyezéséről, megőrzéséről az adott Klinika Házirendje rendelkezik. A Klinika csak a megőrzésre átadott értéktárgyakért vállal felelősséget.
 
VI.    A sajtónyilvánosság rendje
 
1.       A beteggel kapcsolatos egészségügyi adatokról a sajtót cselekvőképes beteg esetében csak hozzájárulásával, az abban megjelölt keretek között lehet tájékoztatni.
2.       Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes beteg esetében a hozzájárulás megadására az egészségügyről szóló 1997. évi CXLIV. törvény 16. §-ában felsorolt személy jogosult.
3.       Hozzájárulás birtokában is csak a beteg személyiségi jogaival összhangban adható tájékoztatás.
 
VII.   Részvétel az orvosképzésben
 
1.1.    A Klinikai Központban, mint a Debreceni Egyetem egészségügyi szolgáltatójánál történik az orvostanhallgatók és egyéb egészségügyi képzésben részt vevő hallgatók (a továbbiakban: hallgatók) gyakorlati képzése, így a betegellátás során hallgatók is jelen vannak, illetve jelen lehetnek.
1.2.    A vonatkozó jogszabályi előírás szerint a hallgatók jelenlétéhez nincs szükség a beteg hozzájárulására.
1.3.    A hallgatókra is vonatkoznak az egészségügyi dokumentáció kezelésével, megismerésével, az orvosi titoktartással kapcsolatos előírások.
 
VIII. A beteg kötelezettségei
 
  1. A beteg köteles - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi - az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni, a kezelőorvos által előírtakat (gyógymód, étrend, egyéb rendelkezés) betartani.
  2. A betegek kötelesek betartani a tulajdon védelmére vonatkozó előírásokat, a Klinika berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetés szerint használni, kímélni és megőrizni. A tulajdon sérelmére elkövetett magatartás kártérítési felelősségre vonást eredményez.
  3. A Házirend előírásainak, a Klinika egyéb belső szabályzatainak betartása kötelező, azok súlyos, a többi beteg gyógyulását zavaró, megakadályozó megszegése a Klinikáról történő elbocsátást vonhatja maga után.
 
Debrecen, 2016. július 15.
 
                                                                              
                                                                                                                                      Dr. Édes István
                                                                                                                                      egyetemi tanár,
                                                                                                                                           főigazgató